Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u vragen (en de antwoorden) die vaak aan ons gesteld worden. Zit uw vraag hier niet tussen? In onze Schoolgids  vindt u nog veel meer informatie over onze school. Uiteraard mag u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@montessori-haarlemmermeer.nl

Is mijn kind geschikt voor montessori onderwijs?

In ons onderwijs staat het kind altijd centraal: de leerkracht, omgeving en ons leerstofaanbod sluiten aan bij de onderwijs- en pedagogische behoeften van het kind. We leren niet omgaan met verschillen, we gaan uit van verschillen. Daar is onze organisatie, ons aanbod en onze werkwijze volledig op afgestemd.

Wat gebeurt er als mijn kind niet kan plannen?

De leerkracht is er om uw kind te begeleiden bij het leren maken van een planning. Wanneer uw kind dit lastig vindt, dan kan de leerkracht een vaste planning opstellen om meer structuur in de werkkeuze te bieden. We proberen er wel naar toe te werken dat een kind dit na verloop van tijd zelf oppakt.

Wat gebeurt er als mijn kind geen goede werkkeuzes maakt?

De leerkracht bespreekt met de kinderen aan welke doelen gewerkt wordt. In de zogenoemde leerwerkgesprekjes bespreken zij samen hoe uw kind aan het bereiken van deze doelen gaat werken. De leerkracht houdt in de gaten dat er voldoende variatie zit in het werk gedurende de dag. Ook kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk met een vaste planning werkt om het maken van een evenwichtige werkkeuze te stimuleren.

Sluit jullie onderwijs aan op het VO?

Onze leerlingen stromen uit naar verschillende VO scholen in de omgeving. Hier zijn ze goed op voorbereid doordat ze zelfstandig hebben leren werken, hun werk kunnen plannen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.

Sluit de peuterspeelzaal aan op het montessori onderwijs?

De leidsters van de peuterspeelzaal sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s die spelen bij ons in de onderbouw. Ook daar is het bevorderen van zelfstandigheid en het “handje – plantje” gebruikelijk.

Vanaf welke groep geven jullie Engels?

Onze kinderen kunnen al vroeg gebruikmaken van Engelse boeken en spelletjes. Vanaf groep 6 hebben we in alle klassen de kast "Exploring English". Kinderen kunnen op drie niveaus werken aan luisteren, lezen, schrijven en spreken. Ook gebruiken we ‘Newswise’, actuele Engelse teksten met vragen en opdrachten.
Voor de onderbouw en de middenbouw is er ook een Engelse kast van Exploring English. Dit is meer vrijblijvend en is nog niet opgenomen in het curriculum.

Hoe houdt de leerkracht de vorderingen bij?

Er zijn verschillende manieren waarop we de vorderingen van uw kind bijhouden. We signaleren, we observeren en voeren samen met uw kind leerwerkgesprekken. Het werk van de kinderen en tussentijdse methode gebonden toetsen geven een beeld van de ontwikkeling per vakgebied. Daarnaast worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem van de CITO groep gebruikt. Dat gebeurt twee keer per jaar. Hiermee hebben we zicht op de ontwikkeling van uw kind in relatie tot andere kinderen van dezelfde doelgroep en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind gedurende de hele periode op onze basisschool. De resultaten van deze toetsen delen we met u in de oudergesprekken. In groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen. Met deze toets verantwoorden we onze resultaten naar de onderwijsinspectie.

Zijn er extra handen in en om de groepen?

In geval van grote klassen proberen we extra handen in en om de groepen te organiseren. Op dit moment hebben we 5 onderwijsassistenten in huis voor 3 - 4 dagen.

Gaat groep 8 ook op kamp?

Kinderen in de bovenbouw gaan 2 dagen op kamp. Er is geen apart kamp voor groep 8.

Blijven alle kinderen over?

Ja. Alle kinderen blijven over. Het is handig voor twee momenten eten en drinken mee te geven. Voor de kleine pauze fruit en iets te drinken (liefst niet zoet), voor de grote pauze brood en iets te drinken (liefst niet zoet). We vinden het niet goed als kinderen snoep mee krijgen naar school.

Hoeveel kinderen zitten er in de klassen?

Dat verschilt van jaar tot jaar, maar gemiddeld tussen de 25 en 30 kinderen. In de onderbouw starten de klassen met ongeveer 20 kinderen. Dat aantal groeit aan gedurende het schooljaar.

Hoeveel kinderen zitten er op de school?

Ongeveer 220 leerlingen.

Wanneer kan mijn kind starten?

Ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt, kunt u 10 wendagen afspreken met de leerkracht. Dit zijn dagen waarop het kind tot aan de kleine pauze op school komt en went aan alle nieuwe indrukken die het opdoet in de klas. In de laatste weken voorafgaand aan de zomervakantie komen er geen nieuwe kinderen meer in de onderbouw. Deze weken zijn dermate anders en hebben veel extra activiteiten, dat het voor de nieuwe kinderen dan heel onrustig is om te beginnen. Deze kinderen beginnen in het nieuwe schooljaar.

Kan mijn kind eerder starten?

Nee, de onderwijs inspectie geeft geen toestemming aan de scholen om kinderen eerder te laten starten. U kunt 10 wendagen afspreken met de leerkracht (zie ook de vraag ‘Wanneer kan mijn kind starten’).

Hebben jullie opvang na en voor schooltijd?

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met verschillende organisaties die de kinderen bij ons op school komen brengen of ophalen. Ouders onderhouden zelf de contacten met de bso.

Wat is jullie voedingsbeleid?

Wij stimuleren ouders en kinderen om een gezonde lunch mee te brengen. In de kleine pauze nemen kinderen fruit mee en iets te drinken. Het is niet de bedoeling dat u uw kinderen snoep, koek, chocolade, frisdrank of andere zoetigheid meegeeft. Ook bij traktaties geven wij de voorkeur aan een gezonde variant.

Wat doen jullie aan creatieve vakken?

Zang komt aan bod met het programma Eigenwijs. Beeldende vorming en tekenen bieden we aan in combinatie met Kosmische vakken. En daar komen nog een heleboel andere creatieve momenten in de klas bij. Ook hebben we ieder jaar een cultureel programma. Dit programma wisselt in aanbod: het ene jaar is dat dans, het andere drama en weer een ander jaar kan dat een museumbezoek zijn. Elke klas organiseert één keer per jaar een voorstelling al of niet samen met een andere klas. De voorstelling wordt bekeken door de kinderen uit alle klassen en de ouders van de betreffende klas(sen).